TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VIỆT NAM (TCVN) VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

NuocTCVN 2652-78 Nước uống. Phương pháp lấy, bảo quản và vận chuyển mẫu...Số trang : 3

TCVN 2653-78 Nước uống. Phương pháp xác định mùi, vị, màu sắc và độ đục...Số trang : 7

TCVN 2654-78 Nước uống. Phương pháp xác định nhiệt độ...Số trang : 3

 

TCVN 2655-78 Nước uống. Phương pháp xác định độ pH...Số trang : 3

TCVN 2656-78 Nước uống. Phương pháp xác định hàm lượng clorua...Số trang : 7

TCVN 2657-78 Nước uống. Phương pháp xác định hàm lượng nitrat...Số trang : 3

TCVN 2658-78 Nước uống. Phương pháp xác định hàm lượng nitrit...Số trang : 3

TCVN 2659-78 Nước uống. Phương pháp xác định hàm lượng gốc sunfat...Số trang : 8

TCVN 2660-78 Nước uống. Phương pháp xác định hàm lượng xyanua...Số trang : 3

TCVN 2661-78 Nước uống. Phương pháp xác định hàm lượng poliphotphat...Số trang : 3

TCVN 2662-78 Nước uống. Phương pháp xác định hàm lượng amoniac...Số trang : 4

TCVN 2663-78 Nước uống. Phương pháp xác định hàm lượng asen...Số trang : 10

TCVN 2664-78 Nước uống. Phương pháp xác định hàm lượng cađimi...Số trang : 5

TCVN 2665-78 Nước uống. Phương pháp xác định hàm lượng chì...Số trang : 10

TCVN 2666-78 Nước uống. Phương pháp xác định hàm lượng đồng...Số trang : 6

TCVN 2667-78 Nước uống. Phương pháp xác định hàm lượng kẽm...Số trang : 4

TCVN 2668-78 Nước uống. Phương pháp xác định hàm lượng mangan...Số trang : 7

TCVN 2669-78 Nước uống. Phương pháp xác định hàm lượng sắt...Số trang : 8

TCVN 2670-78 Nước uống. Phương pháp xác định hàm lượng selen...Số trang : 5

TCVN 2671-78 Nước uống. Phương pháp xác định hàm lượng chất hữu cơ...Số trang : 5

TCVN 2672-78 Nước uống. Phương pháp xác định độ cứng tổng số...Số trang : 5

TCVN 2673-78 Nước uống. Phương pháp xác định hàm lượng clo tự do...Số trang : 2

TCVN 2674-78 Nước uống. Phương pháp xác định hàm lượng beryli...Số trang : 7

TCVN 2675-78 Nước uống. Phương pháp xác định hàm lượng molypđen...Số trang : 4

TCVN 2676-78 Nước uống. Phương pháp xác định hàm lượng chì và kẽm trong cùng một mẫu...Số trang : 5

TCVN 2677-78 Nước uống. Phương pháp xác định hàm lượng bạc...Số trang : 4

TCVN 2678-78 Nước uống. Phương pháp phân tích hoá học. Đơn vị đo độ cứng...Số trang : 2

TCVN 2679-78 Nước uống. Phương pháp phân tích vi sinh vật. Lấy mẫu...Số trang : 3

TCVN 2680-78 Nước uống. Phương pháp phân tích vi sinh vật...Số trang : 53

TCVN 2681-78 Nước. Độ nhớt ở nhiệt độ 20oC...Số trang : 1

TCVN 4044-85 Quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm biển do tàu gây ra. Kết cấu và trang thiết bị của tàu...Số trang : 73

TCVN 4556-88 Nước thải. Phương pháp lấy mẫu, vận chuyển và bảo quản mẫu...Số trang : 13

TCVN 4557-1988 Nước thải. Phương pháp xác định nhiệt độ...Số trang : 5

TCVN 4558-1988 Nước thải. Phương pháp xác định màu và mùi...Số trang : 6

TCVN 4559-88 Nước thải. Phương pháp xác định độ pH...Số trang : 2

TCVN 4560-88 Nước thải. Phương pháp xác định hàm lượng cặn...Số trang : 4

TCVN 4561-88 Nước thải. Phương pháp xác định hàm lượng nitrit...Số trang : 2

TCVN 4562-88 Nước thải. Phương pháp xác định hàm lượng nitrat...Số trang : 3

TCVN 4563-88 Nước thải. Phương pháp xác định hàm lượng amoniac...Số trang : 3

TCVN 4564-88 Nước thải. Phương pháp xác định độ oxy hòa tan...Số trang : 3

TCVN 4565-88 Nước thải. Phương pháp xác định độ oxy hoá...Số trang : 3

TCVN 4566-88 Nước thải. Phương pháp xác định nhu cầu sinh hóa oxy...Số trang : 6

TCVN 4567-88 Nước thải. Phương pháp xác định hàm lượng sunfua và sunfat...Số trang : 3

TCVN 4568-88 Nước thải. Phương pháp xác định hàm lượng florua...Số trang : 3

TCVN 4569-88 Nước thải. Phương pháp xác định hàm lượng Brom...Số trang : 3

TCVN 4570-88 Nước thải. Phương pháp xác định hàm lượng iođua...Số trang : 6

TCVN 4571-88 Nước thải. Phương pháp xác định hàm lượng asen...Số trang : 5

TCVN 4572-88 Nước thải. Phương pháp xác định hàm lượng đồng...Số trang : 1

TCVN 4573-88 Nước thải. Phương pháp xác định hàm lượng chì...Số trang : 4

TCVN 4574-88 Nước thải. Phương pháp xác định hàm lượng crom...Số trang : 7

TCVN 4575-88 Nước thải. Phương pháp xác định hàm lượng kẽm...Số trang : 5

TCVN 4576-88 Nước thải. Phương pháp xác định hàm lượng coban...Số trang : 4

TCVN 4577-88 Nước thải. Phương pháp xác định hàm lượng niken...Số trang : 6

TCVN 4578-88 Nước thải. Phương pháp xác định hàm lượng mangan...Số trang : 5

TCVN 4579-88 Nước thải. Phương pháp xác định hàm lượng nhôm...Số trang : 7

TCVN 4580-88 Nước thải. Phương pháp xác định hàm lượng thủy ngân...Số trang : 5

TCVN 4581-88 Nước thải. Phương pháp xác định hàm lượng phenolx...Số trang : 7

TCVN 4582-88 Nước thải. Phương pháp xác định hàm lượng dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ...Số trang : 8

TCVN 4583-88 Nước thải. Phương pháp xác định hàm lượng thuốc trừ sâu...Số trang : 8

TCVN 4851:1989 Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử...Số trang : 11

TCVN 5069-90 Bảo vệ môi trường. Chất lượng nước thiên nhiên. Phương pháp xác định nhu cầu oxy sinh hóa sau n ngày (BODn)...Số trang : 7

TCVN 5070:1995 Chất lượng nước. Phương pháp khối lượng xác định dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ...Số trang : 8

TCVN 5294:1995 Chất lượng nước. Quy tắc lựa chọn và đánh giá chất lượng nguồn tập trung cấp nước uống, nước sinh hoạt...Số trang : 12

TCVN 5295:1995 Chất lượng nước. Yêu cầu chung về bảo vệ nước mặt và nước ngầm khỏi bị nhiễm bẩn do dầu và sản phẩm dầu...Số trang : 5

TCVN 5296:1995 Chất lượng nước. Quy tắc bảo vệ nước khỏi bị nhiễm bẩn khi vận chuyển dầu và các sản phẩm dầu theo đường ống...Số trang : 6

TCVN 5298:1995 Yêu cầu chung đối với việc sử dụng nước thải và cặn lắng của chúng dùng để tưới và làm phân bón...Số trang : 3

TCVN 5499:1995 Chất lượng nước. Phương pháp Uyncle (Winkler) xác định oxy hoà tan...Số trang : 10

TCVN 5501-91 Nước uống. Yêu cầu kỹ thuật...Số trang : 9

TCVN 5502:2003 Nước cấp sinh hoạt. Yêu cầu chất lượng...Số trang : 10

TCVN 5502-91 Nước sinh hoạt. Yêu cầu kỹ thuật...Số trang : 5

TCVN 5524:1995 Chất lượng nước. Yêu cầu chung về bảo vệ nước mặt khỏi nhiễm bẩn...Số trang : 3

TCVN 5525:1995 Chất lượng nước. Yêu cầu chung đối với việc bảo vệ nước ngầm...Số trang : 3

TCVN 5711:1993 Bảo vệ môi trường. Thủy quyển. Thuật ngữ và định nghĩa trong lĩnh vực sử dụng và bảo vệ nước...Số trang : 7

TCVN 5942:1995 Chất lượng nước. Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt...Số trang : 4

TCVN 5943:1995 Chất lượng nước. Tiêu chuẩn chất lượng nước biển ven bờ...Số trang : 4

TCVN 5944:1995 Chất lượng nước. Tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm...Số trang : 4

TCVN 5945:1995 Nước thải công nghiệp. Tiêu chuẩn thải...Số trang : 5

TCVN 5945:2005 Nước thải công nghiệp. Tiêu chuẩn thải...Số trang : 7

TCVN 5945:2010 Nước thải công nghiệp. Tiêu chuẩn thải...Số trang : 10

TCVN 5980:1995 Chất lượng nước. Thuật ngữ. Phần 1...Số trang : 10

TCVN 5981:1995 Chất lượng nước. Thuật ngữ. Phần 2...Số trang : 13

TCVN 5982:1995 Chất lượng nước. Thuật ngữ. Phần 3...Số trang : 12

TCVN 5983:1995 Chất lượng nước. Thuật ngữ. Phần 4...Số trang : 3

TCVN 5984:1995 Chất lượng nước. Thuật ngữ. Phần 5...Số trang : 6

TCVN 5985:1995 Chất lượng nước. Thuật ngữ. Phần 6...Số trang : 6

TCVN 5986:1995 Chất lượng nước. Thuật ngữ. Phần 7...Số trang : 7

TCVN 5987:1995 Chất lượng nước. Xác định nitơ ken-đan (KJELDAHL). Phương pháp sau khi vô cơ hoá với Selen...Số trang : 9

TCVN 5988:1995 Chất lượng nước. Xác định Amoni. Phương pháp chưng cất và chuẩn độ...Số trang : 10

TCVN 5989:1995 Chất lượng nước. Xác định thuỷ ngân tổng số bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa. Phương pháp sau khi vô cơ hoá với Pemanganat-Pesunfat...Số trang : 14

TCVN 5990:1995 Chất lượng nước. Xác định thuỷ ngân tổng số bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa. Phương pháp sau khi xử lý với tia cực tím...Số trang : 14

TCVN 5991:1995 Chất lượng nước. Xác định thuỷ ngân tổng số bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa. Phương pháp sau khi vô cơ hoá với Brom...Số trang : 12

TCVN 5992:1995 Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu...Số trang : 14

TCVN 5993:1995 Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu...Số trang : 29

TCVN 5994:1995 Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu ở hồ ao tự nhiên và nhân tạo...Số trang : 13

TCVN 5995:1995 Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu nước uống và nước dùng để chế biến thực phẩm và đồ uống...Số trang : 10

TCVN 5996:1995 Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu ở sông và suối...Số trang : 12

TCVN 5997:1995 Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu nước mưa...Số trang : 14

TCVN 5998:1995 Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu nước biển...Số trang : 11

TCVN 5999:1995 Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu nước thải...Số trang : 15

TCVN 6000:1995 Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu nước ngầm...Số trang : 16

TCVN 6001-1:2008 Chất lượng nước. Xác định nhu cầu oxy sinh hoá sau n ngày (BODn). Phần 1: Phương pháp pha loãng và cấy có bổ sung allylthiourea...Số trang : 23

TCVN 6001-2:2008 Chất lượng nước. Xác định nhu cầu oxy sinh hoá sau n ngày (BODn). Phần 2: Phương pháp dùng cho mẫu không pha loãng...Số trang : 19

TCVN 6002:1995 Chất lượng nước. Xác định mangan. Phương pháp trắc quang dùng Fomaldoxim...Số trang : 13

TCVN 6053:2011 Chất lượng nước. Đo tổng hoạt độ phóng xạ anpha trong nước không mặn. Phương pháp nguồn dày...Số trang : 16

TCVN 6177:1996 Chất lượng nước. Xác định sắt bằng phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1,10-phenantrolin...Số trang : 12

TCVN 6178:1996 Chất lượng nước. Xác định nitrit. Phương pháp trắc phổ hấp thụ phân tử...Số trang : 13

TCVN 6179-1:1996 Chất lượng nước. Xác định amoni. Phần 1: Phương pháp trắc phổ thao tác bằng tay...Số trang : 14

TCVN 6179-2:1996 Chất lượng nước. Xác định amoni. Phần 2: Phương pháp trắc phổ tự động...Số trang : 16

TCVN 6180:1996 Chất lượng nước. Xác định nitrat. Phương pháp trắc phổ dùng axitosunfosalixylic...Số trang : 11

TCVN 6181:1996 Chất lượng nước. Xác định xyanua tổng...Số trang : 22

TCVN 6182:1996 Chất lượng nước. Xác định asen tổng. Phương pháp quang phổ dùng bạc dietydithiocacbamat...Số trang : 11

TCVN 6183:1996 Chất lượng nước. Xác định selen. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydrua)...Số trang : 10

TCVN 6184:1996 Chất lượng nước. Xác định độ đục...Số trang : 11

TCVN 6184:2008 Chất lượng nước. Xác định độ đục...Số trang : 17

TCVN 6185:2008 Chất lượng nước. Kiểm tra và xác định độ màu...Số trang : 17

TCVN 6186:1996 Chất lượng nước. Xác định chỉ số Pemanganat...Số trang : 8

TCVN 6187-1:2009 Chất lượng nước. Phát hiện và đếm Escherichia coli và vi khuẩn coliform. Phần 1: Phương pháp lọc màng...Số trang : 18

TCVN 6187-2:1996 Chất lượng nước. Phát hiện và đếm vi khuẩn coliform, vi khuẩn coliform chịu nhiệt và escherichia coli giả định. Phần 2: Phương pháp nhiều ống (số có xác suất cao nhất)...Số trang : 17

TCVN 6189-1:2009 Chất lượng nước. Phát hiện và đếm khuẩn đường ruột. Phần 1: Phương pháp thu nhỏ (Số có xác suất lớn nhất) đối với nước mặt và nước thải...Số trang : 31

TCVN 6189-2:2009 Chất lượng nước. Phát hiện và đếm khuẩn đường ruột. Phần 2: Phương pháp màng lọc...Số trang : 13

TCVN 6191-1:1996 Chất lượng nước. Phát hiện và đếm số bào tử vi khuẩn kị khí khử sunfit (Clostridia)...Số trang : 10

TCVN 6191-2:1996 Chất lượng nước. Phát hiện và đếm số bào tử vi khuẩn kị khí khử sunphit (Clostridia). Phần 2: Phương pháp màng lọc...Số trang : 10

TCVN 6193:1996 Chất lượng nước. Xác định coban, niken, đồng kẽm, cađimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa...Số trang : 24

TCVN 6194:1996 Chất lượng nước. Xác định clorua. Chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat (phương pháp mo)...Số trang : 9

TCVN 6195:1996 Chất lượng nước. Xác định florua. Phương pháp dò điện hoá đối với nước sinh hoạt và nước bị ô nhiễm nhẹ...Số trang : 12

TCVN 6196-1:1996 Chất lượng nước. Xác định natri và kali. Phần 1: Xác định natri bằng trắc phổ hấp thụ nguyên tử...Số trang : 8

TCVN 6196-2:1996 Chất lượng nước. Xác định natri và kali. Phần 2: Xác định kali bằng phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử...Số trang : 8

TCVN 6196-3:2000 Chất lượng nước. Xác định natri và kali. Phần 3: Xác định natri và kali bằng đo phổ phát xạ ngọn lửa...Số trang : 11

TCVN 6197:2008 Chất lượng nước. Xác định cadimi bằng phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử...Số trang : 17

TCVN 6198:1996 Chất lượng nước. Xác định hàm lượng canxi. Phương pháp chuẩn độ EDTA...Số trang : 9

TCVN 6199-1:1995 Chất lượng nước. Xác định các phenol đơn hoá trị lựa chọn. Phần 1: Phương pháp sắc ký khí sau khi làm giàu bằng chiết...Số trang : 14

TCVN 6200:1996 Chất lượng nước. Xác định sunfat. Phương pháp trọng lượng sử dụng bari clorua...Số trang : 12

TCVN 6201:1995 Chất lượng nước. Xác định canxi và magie. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử...Số trang : 8

TCVN 6202:2008 Chất lượng nước. Xác định phospho. Phương pháp đo phổ dùng amoni molipdat...Số trang : 30

TCVN 6213:2004 Nước khoáng thiên nhiên đóng chai...Số trang : 13

TCVN 6214:1996 Quy phạm thực hành vệ sinh khai thác, sản xuất và tiêu thụ nước khoáng thiên nhiên...Số trang : 18

TCVN 6216:1996 Chất lượng nước. Xác định chỉ số phenol. Phương pháp trắc phổ dùng 4-aminoantipyrin sau khi chưng cất...Số trang : 15

TCVN 6219:2011 Chất lượng nước. Đo tổng hoạt độ phóng xạ beta trong nước không mặn. Phương pháp nguồn dày...Số trang : 16

TCVN 6222:2008 Chất lượng nước. Xác định crom. Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử...Số trang : 18

TCVN 6224:1996 Chất lượng nước. Xác định tổng số canxi và magie. Phương pháp chuẩn độ EDTA...Số trang : 12

TCVN 6225-3:2011 Chất lượng nước. Xác định clo tự do và clo tổng số. Phần 3: Phương pháp chuẩn độ iot xác định clo tổng số...Số trang : 15

TCVN 6226:1996 Chất lượng nước. Thử sự ức chế khả năng tiêu thụ oxy của bùn hoạt hoá...Số trang : 15

TCVN 6276:2003 Quy phạm các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu...Số trang : 99

TCVN 6276:2003/SĐ 3:2007 Quy phạm các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu...Số trang : 32

TCVN 6488:1999 Chất lượng nước. Thuật ngữ. Phần 8...Số trang : 7

TCVN 6489:2009 Chất lượng nước. Đánh giá khả năng phân hủy sinh học hiếu khí hoàn toàn của các hợp chất hữu cơ trong môi trường nước. Phép thử sự giải phóng cacbon dioxit...Số trang : 27

TCVN 6490:1999 Chất lượng nước. Xác định florua. Xác định tổng florua liên kết với các chất vô cơ sau khi phân huỷ và chưng cất...Số trang : 11

TCVN 6491:1999 Chất lượng nước. Xác định nhu cầu oxy hoá học...Số trang : 11

TCVN 6492:2011 Chất lượng nước. Xác định pH...Số trang : 18

TCVN 6493:2008 Chất lượng nước. Xác định halogen hữu cơ dễ bị hấp thụ...Số trang : 28

TCVN 6494-1:2011 Chất lượng nước. Xác định các anion hoà tan bằng phương pháp sắc ký lỏng ion. Phần 1: Xác định bromua, clorua, florua, nitrat, nitrit, phosphat và sunphat hòa tan...Số trang : 20

TCVN 6494-2:2000 Chất lượng nước. Xác định các anion hoà tan bằng sắc ký lỏng ion. Phần 2: Xác định bromua, clorua, nitrat, nitrit, orthophosphat và sunphat trong nước thải...Số trang : 33

TCVN 6494-3:2000 Chất lượng nước. Xác định các anion hoà tan bằng sắc ký lỏng ion. Phần 3: Xác định cromat, iodua, sunfit, thioxyanat và thiosunfat...Số trang : 31

TCVN 6494-4:2000 Chất lượng nước. Xác định các anion hoà tan bằng sắc ký lỏng ion. Phần 4: Xác định clorat, clorua và clorit trong nước nhiễm bẩn thấp...Số trang : 23

TCVN 6620:2000 Chất lượng nước. Xác định amoni. Phương pháp điện thế...Số trang : 13

TCVN 6621:2000 Chất lượng nước. Đánh giá sự phân huỷ sinh học hiếu khí "cuối cùng" của các hợp chất hữu cơ trong môi trường nước. Phương pháp phân tích cacbon hữu cơ hoà tan (DOC)...Số trang : 14

TCVN 6622-1:2009 Chất lượng nước. Xác định chất hoạt động bề mặt. Phần 1: Xác định các chất hoạt động bề mặt anion bằng cách đo chỉ số metylen xanh (MBAS)...Số trang : 16

TCVN 6622-2:2000 Chất lượng nước. Xác định chất hoạt động bề mặt. Phần 2. Xác định chất hoạt động bề mặt không ion sử dụng thuốc thử dragendorff...Số trang : 16

TCVN 6623:2000 Chất lượng nước. Xác định nhôm. Phương pháp đo phổ dùng pyrocatechol tím...Số trang : 12

TCVN 6624-1:2000 Chất lượng nước. Xác định nitơ. Phần 1: Phương pháp phân huỷ mẫu bằng perdisunfat...Số trang : 20

TCVN 6624-2:2000 Chất lượng nước. Xác định nitơ. Phần 2: Xác định nitơ liên kết bằng huỳnh quang sau khi đốt mẫu và oxy hoá thành nitơ đioxit...Số trang : 14

TCVN 6625:2000 Chất lượng nước. Xác định chất rắn lơ lửng bằng cách lọc qua cái lọc sợi thuỷ tinh...Số trang : 13

TCVN 6626:2000 Chất lượng nước. Xác định asen. Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydrua)...Số trang : 14

TCVN 6634:2000 Chất lượng nước. Hướng dẫn xác định cacbon hữu cơ tổng số (TOC) và cacbon hữu cơ hoà tan (DOC)...Số trang : 16

TCVN 6635:2000 Chất lượng nước. Xác định borat. Phương pháp đo phổ dùng azometin-H...Số trang : 10

TCVN 6636-1:2000 Chất lượng nước. Xác định độ kiềm. Phần 1: Xác định độ kiềm tổng số và độ kiềm composit...Số trang : 13

TCVN 6636-2:2000 Chất lượng nước. Xác định độ kiềm. Phần 2: Xác định độ kiềm cacbonat...Số trang : 12

TCVN 6637:2000 Chất lượng nước. Xác định sunfua hoà tan. Phương pháp đo quang dùng metylen xanh...Số trang : 16

TCVN 6638:2000 Chất lượng nước. Xác định nitơ. Vô cơ hoá xúc tác sau khi khử bằng hợp kim devarda...Số trang : 11

TCVN 6657:2000 Chất lượng nước. Xác định nhôm. Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử...Số trang : 15

TCVN 6658:2000 Chất lượng nước. Xác định crom (VI). Phương pháp đo phổ dùng 1,5-Diphenylcacbazid...Số trang : 13

TCVN 6659:2000 Chất lượng nước. Xác định sunfua dễ giải phóng...Số trang : 13

TCVN 6660:2000 Chất lượng nước. Xác định Li+, Na+, NH4+, K+, Mn++, Ca++, Mg++, Sr++ và Ba++ hoà tan bằng sắc ký ion. Phương pháp dùng cho nước và nước thải...Số trang : 26

TCVN 6661-1:2000 Chất lượng nước. Hiêu chuẩn và đánh giá các phương pháp phân tích và ước lượng các đặc trưng thống kê. Phần 1: Đánh giá thống kê các hàm chuẩn tuyến tính...Số trang : 20

TCVN 6661-2:2009 Chất lượng nước. Hiệu chuẩn và đánh giá các phương pháp phân tích và ước lượng các đặc trưng thống kê. Phần 2: Nguyên tắc hiệu chuẩn đối với các hàm chuẩn bậc hai không tuyến tính...Số trang : 17

TCVN 6662:2000 Chất lượng nước. Đo thông số sinh hoá. Phương pháp đo phổ xác định nồng độ clorophyl-a...Số trang : 13

TCVN 6663-1:2002 Chất lượng nước. Lấy mẫu. Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu...Số trang : 27

TCVN 6663-11:2011 Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu nước ngầm...Số trang : 40

TCVN 6663-13:2000 Chất lượng nước. Lấy mẫu. Phần 13: Hướng dẫn lấy mẫu bùn nước, bùn nước thải và bùn liên quan...Số trang : 25

TCVN 6663-14:2000 Chất lượng nước. Lấy mẫu. Phần 14: Hướng dẫn đảm bảo chất lượng lấy mẫu và xử lý mẫu nước môi trường...Số trang : 28

TCVN 6663-15:2004 Chất lượng nước. Lấy mẫu. Phần 15: Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu bùn và trầm tích...Số trang : 13

TCVN 6663-3:2008 Chất lượng nước. Lấy mẫu. Phần 3: Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu...Số trang : 44

TCVN 6663-5:2009 Chất lượng nước. Lấy mẫu. Phần 5: Hướng dẫn lấy mẫu nước uống từ các trạm xử lý và hệ thống phân phối bằng đường ống...Số trang : 28

TCVN 6663-6:2008 Chất lượng nước. Lấy mẫu. Phần 6: Hướng dẫn lấy mẫu ở sông và suối...Số trang : 27

TCVN 6663-7:2000 Chất lượng nước. Lấy mẫu. Phần 7: Hướng dẫn lấy mẫu nước và hơi nước tại xưởng nồi hơi...Số trang : 26

TCVN 6664:2000 Chất lượng nước. Đánh giá sự phân huỷ sinh học ưa khí cuối cùng các chất hữu cơ trong môi trường nước. Xác định nhu cầu oxy sinh hoá dùng bình thử kín hai pha...Số trang : 24

TCVN 6665:2011 Chất lượng nước. Xác định nguyên tố chọn lọc bằng phổ phát xạ quang plasma cặp cảm ứng (ICP-OES)...Số trang : 35

TCVN 6772:2000 Chất lượng nước. Nước thải sinh hoạt. Giới hạn ô nhiễm cho phép...Số trang : 5

TCVN 6773:2000 Chất lượng nước. Chất lượng nước dùng cho thuỷ lợi...Số trang : 5

TCVN 6774:2000 Chất lượng nước. Chất lượng nước ngọt bảo vệ đời sống thuỷ sinh...Số trang : 4

TCVN 6825:2001 Chất lượng nước. Đánh giá sự phân huỷ sinh học kỵ khí "hoàn toàn" các hợp chất hữu cơ trong bùn phân huỷ. Phương pháp đo sự sinh khí sinh học...Số trang : 20

TCVN 6826:2009 Chất lượng nước. Xác định sự đào thải và phân hủy sinh học của các chất hữu cơ trong môi trường nước. Phép thử mô phỏng bùn hoạt tính...Số trang : 36

TCVN 6827:2001 Chất lượng nước. Đánh giá sự phân huỷ sinh học hiếu khí hoàn toàn các hợp chất hữu cơ trong môi trường nước bằng cách xác định nhu cầu oxi trong máy đo hô hấp kín...Số trang : 22

TCVN 6828:2001 Chất lượng nước. Đánh giá sự phân huỷ sinh học hiếu khí "hoàn toàn" các hợp chất hữu cơ trong môi trường nước. Phương pháp phân tích nhu cầu oxy sinh hoá (thử bình kín)...Số trang : 15

TCVN 6830:2001 Chất lượng nước. Xác định hoạt động độ triti. Phương pháp đếm nhấp nháy trong môi trường lỏng...Số trang : 15

TCVN 6831-1:2010 Chất lượng nước. Xác định ảnh hưởng ức chế của mẫu nước đến sự phát quang của vi khuẩn Vibrio Fischeri (phép thử vi khuẩn phát quang). Phần 1: Phương pháp sử dụng vi khuẩn mới nuôi cấy...Số trang : 34

TCVN 6831-2:2010 Chất lượng nước. Xác định ảnh hưởng ức chế của mẫu nước đến sự phát quang của vi khuẩn Vibrio fischeri (phép thử vi khuẩn phát quang). Phần 2: Phương pháp sử dụng vi khuẩn khô-lỏng...Số trang : 30

TCVN 6831-3:2010 Chất lượng nước. Xác định ảnh hưởng ức chế của mẫu nước đến sự phát quang của vi khuẩn Vibrio fischeri (phép thử vi khuẩn phát quang). Phần 3: Phương pháp sử dụng vi khuẩn đông - khô...Số trang : 32

TCVN 6917:2001 Chất lượng nước. Đánh giá sự phân huỷ sinh học ưa khí cuối cùng của các hợp chất hữu cơ trong môi trường nước. Phép thử tĩnh (phương pháp zahn-wellens)...Số trang : 16

TCVN 6918:2001 Chất lượng nước. Hướng dẫn chuẩn bị và xử lý hợp chất hữu cơ ít tan trong nước để đánh giá sự phân huỷ sinh học trong môi trường nước...Số trang : 12

TCVN 6966-1:2001 Chất lượng nước. Phân loại sinh học sông. Phần 1: Hướng dẫn diễn giải các dữ liệu chất lượng sinh học thu được từ các cuộc khảo sát động vật đáy không xương sống cỡ lớn...Số trang : 13

TCVN 6966-2:2001 Chất lượng nước. Phân loại sinh học sông. Phần 2: Hướng dẫn thể hiện các dữ liệu chất lượng sinh học thu được từ các cuộc khảo sát động vật đáy không xương sống cỡ lớn... Số trang : 9

TCVN 6980:2001 Chất lượng nước. Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước sông dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt...Số trang : 4

TCVN 6981:2001 Chất lượng nước. Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước hồ dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt...Số trang : 4

TCVN 6982:2001 Chất lượng nước. Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước sông dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới nước...Số trang : 4

TCVN 6983:2001 Chất lượng nước. Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước hồ dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới nước...Số trang : 4

TCVN 6984:2001 Chất lượng nước. Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước sông dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh...Số trang : 4

TCVN 6985:2001 Chất lượng nước. Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước hồ dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh...Số trang : 4

TCVN 6986:2001 Chất lượng nước. Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vùng nước biển ven bờ dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh...Số trang : 4

TCVN 6987:2001 Chất lượng nước. Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vùng nước biển ven bờ dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới nước...Số trang : 4

TCVN 7175:2002 Chất lượng nước. Xác định nồng độ hoạt độ của các hạt nhân phóng xạ bằng phổ gamma có độ phân giải cao...Số trang : 21

TCVN 7175:2011 Chất lượng nước. Xác định nồng độ hoạt độ của các nuclit phóng xạ. Phương pháp phổ gamma độ phân giải cao...Số trang : 27

TCVN 7176:2002 Chất lượng nước. Phương pháp lẫy mẫu sinh học. Hướng dẫn lấy mẫu động vật không xương sống đáy cỡ lớn dùng vợt cầm tay...Số trang : 13

TCVN 7177:2002 Chất lượng nước. Thiết kế và sử dụng dụng cụ lấy mẫu định lượng để lấy mẫu động vật không xương sống đáy cỡ lớn trên nền có đá ở vùng nước ngọt nông...Số trang : 14

TCVN 7183:2002 Hệ thống thiết bị xử lý nước sạch dùng trong y tế. Yêu cầu kỹ thuật...Số trang : 15

TCVN 7220-1:2002 Chất lượng nước. Đánh giá chất lượng nước theo chỉ số sinh học. Phần 1: Phương pháp lấy mẫu giun tròn (Nematoda) và động vật không xương sống ở đáy cỡ trung bình (ĐVĐTB) tại các vùng nước nông bằng dụng cụ lấy mẫu định lượng...Số trang : 14

TCVN 7220-2:2002 Chất lượng nước. Đánh giá chất lượng nước theo chỉ số sinh học. Phần 2: Phương pháp diễn giải các dữ liệu sinh học thu được từ các cuộc khảo sát giun tròn (Nematoda) và động vật không xương sống ở đáy cỡ trung bình (ĐVĐTB)...Số trang : 16

TCVN 7323-1:2004 Chất lượng nước. Xác định nitrat. Phần 1: Phương pháp đo phổ dùng 2,6-dimethylphenol...Số trang : 10

TCVN 7323-2:2004 Chất lượng nước. Xác định nitrat. Phần 2: phương pháp đo phổ dùng 4-fluorophenol sau khi chưng cất...Số trang : 11

TCVN 7324:2004 Chất lượng nước. Xác định oxy hoà tan. Phương pháp iod...Số trang : 12

TCVN 7325:2004 Chất lượng nước. Xác định oxy hoà tan. Phương pháp đầu đo điện hoá...Số trang : 13

TCVN 7382:2004 Chất lượng nước. Nước thải bệnh viện. Tiêu chuẩn thải...Số trang : 7

TCVN 7586:2006 Chất lượng nước. Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên...Số trang : 6

TCVN 7648:2007 Chất lượng nước. Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản...Số trang : 7

TCVN 7723:2007 Chất lượng nước. Xác định cyanua tổng số và cyanua tự do bằng phân tích dòng chảy liên tục...Số trang : 27

TCVN 7724:2007 Chất lượng nước. Xác định thuỷ ngân. Phương pháp dùng phổ huỳnh quang nguyên tử...Số trang : 20

TCVN 7732:2007 Chất lượng nước. Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp sản xuất giấy và bột giấy...Số trang : 6

TCVN 7733:2007 Chất lượng nước. Tiêu chuẩn nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn...Số trang : 7

TCVN 7872:2008 Nước. Xác định hàm lượng amoniac. Phương pháp điện cực chọn lọc amoniac...Số trang : 8

TCVN 7873:2008 Nước. Xác định hàm lượng benzen. Phương pháp sắc ký khối phổ (GC/MS) sử dụng cột mao quản...Số trang : 18

TCVN 7874:2008 Nước. Xác định phenol và dẫn xuất của phenol. Phương pháp sắc ký khi chiết lỏng-lỏng...Số trang : 20

TCVN 7875:2008 Nước. Xác định dầu và mỡ. Phương pháp chiếu hồng ngoại...Số trang : 8

TCVN 7876:2008 Nước. Xác định hàm lượng thuốc trừ sâu clo hữu cơ. Phương pháp sắc ký khí chiết lỏng-lỏng...Số trang : 19

TCVN 7877:2008 Chất lượng nước. Xác định thuỷ ngân...Số trang : 24

TCVN 7939:2008 Chất lượng nước. Xác định crom (VI). Phương pháp đo quang đối với nước ô nhiễm nhẹ...Số trang : 10

TCVN 7940:2008 Chất lượng nước. Lựa chọn và áp dụng phương pháp thử dùng kit trong phân tích nước...Số trang : 24

TCVN 8184-1:2009 Chất lượng nước. Thuật ngữ. Phần 1...Số trang : 23

TCVN 8184-2:2009 Chất lượng nước. Thuật ngữ. Phần 2...Số trang : 44

TCVN 8184-5:2009 Chất lượng nước. Thuật ngữ. Phần 5...Số trang : 20

TCVN 8184-6:2009 Chất lượng nước. Thuật ngữ. Phần 6...Số trang : 33

TCVN 8184-7:2009 Chất lượng nước. Thuật ngữ. Phần 7...Số trang : 21

TCVN 8184-8:2009 Chất lượng nước. Thuật ngữ. Phần 8...Số trang : 25

TCVN 8775:2011 Chất lượng nước. Xác định coliform tổng số. Kỹ thuật màng lọc...Số trang : 17

TCVN 8879:2011 Chất lượng nước. Đo tổng hoạt độ phóng xạ anpha và beta trong nước không mặn. Phương pháp lắng đọng nguồn mỏng....Số trang : 19

TCVN 8881:2011 Chất lượng nước. Phát hiện và đếm pseudomonas aeruginosa. Phương pháp màng lọc...Số trang : 17

 

Liên hệ đặt mua:

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ

BEST SOLUTIONS APPLICATION CO., LTD (BESTCOM)

Điện thoại: 04. 66 73 78 74       Fax:  04.353 77 124

Hotline:  0928.383.484 / 0928.383.384          Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Website: www.tieuchuan.vn  / www.bestcom.vn    

 
Bảng quảng cáo

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN TẠI CƠ SỞ VÀ VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP

I. Lợi ích của tiêu chuẩn hoá trong sản xuất - kinh doanh 1. Lợi ích của tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực tổ chức- quản lý: - Làm giảm những chi phí chung; - Tinh giảm công việc văn phòng do tiêu chuẩn qui định các thủ tục tác nghiệp hợp lý, thống nhất và rõ ràng; ...
read more

Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia của Việt Nam (TCVN) về phòng chống điện giật

1. TCVN 4086-85._ An toàn điện trong xây dựng. Yêu cầu chung._ Số trang: 10tr; 2. TCVN 5587:2008._ Ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện._ Số trang: 27tr 3. TCVN 3144-79._ Sản phẩm kỹ thuật điện. Yêu cầu chung về an toàn._ Số trang: 14tr; ...
read more

CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VIỆT NAM (TCVN)

Ngày 28 tháng 8 năm 2012, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia như sau: ...
read more

Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia của Việt Nam (TCVN) về Mã số mã vạch

TCVN 6383:1998._ Mã số mã vạch vật phẩm. Mã vạch tiêu chuẩn 8 chữ số (EAN-VN8). Yêu cầu kỹ thuật._ Số trang: 11Tr; TCVN 7199:2007._ Phân định và thu thập dữ liệu tự động. Mã số địa điểm toàn cầu GS1. Yêu cầu kỹ thuật._ Số trang: 20tr; TCVN 7639:2007._ Mã toàn cầu phân định tài sản có thể quay vòng (GRAI) và m...
read more